55 34 50 03

adm@fondenclemens.dk

Sikkermail: sikkermail@fondenclemens.dk

CVR nr. 29268991

Ansøgninger sendes til: job@fondenclemens.dk

Opholdsstedet Clemensgården

På Clemensgården bor vores yngste 9 børn fra 3-13 år ved indflytning. Clemensgårdens levemiljø er kendetegnet ved både omsorg og klarhed. Gården kan håndtere børn med symptomer på svære udviklingsforstyrrelser – og traumer. Børn, der af ovennævnte grunde kan være udadreagerende.

Clemensgården deler administration med de øvrige afdelinger i fonden.
Administrationen har til huse på Følfodvej 6, 4750 Lundby.

Fysiske forhold

Gårdens udearealer er udlagt som særlige S.I.-trænende anlæg med speciallegeplads, sansehøj, multibane, dyrehold, bistader m.m.

Værdigrundlag

Vores grundlæggende værdier er anerkendelse, troværdighed, respekt, inddragelse.

Heri ligger det implicit, at vi også lægger vægt på empati, indlevelse og forståelse, på gensidighed, åbenhed, tillid og samarbejde samt på humor, ærlighed, forudsigelighed, genkendelighed og tydelighed.

Vi vil altid tilstræbe overensstemmelse mellem ord og handling.

Vores værdier er et resultat af et kompetenceudviklingsforløb i organisationen, hvor medarbejderne har arbejdet med værdier samt betydningen af disse. Der arbejdes kontinuerligt med værdierne på p-møder, supervision samt pædagogiske dage.

I vores arbejde og omgang med børnene/de unge er værdigrundlaget selve fundamentet. Værdierne genfindes i vores menneskesyn og udviklingsforståelse og følgelig også i vores teori og metode tilgang.

Målgruppe

Målgruppen er børn fra 4-14 år ved indflytning.

Vi er godkendte til at tage imod børn med emotionelle, adfærdsmæssige og sociale problemstillinger. Børn med tilknytnings -og kontaktforstyrrelser, ringe selvværd, opmærksomheds- og indlæringsvanskeligheder og psykiske vanskeligheder.

Vores indskrevne børn kan komme fra et hjem med misbrug, psykisk syge forældre, forældre med ringe eller helt uden forældre- evne eller fra hjem med uhensigtsmæssige familiemønstre.
Der kan her være tale om traumatiske oplevelser, fysiske og seksuelle overgreb, omsorgssvigt af fysisk eller mental karakter eller udtalt manglende forståelse i familien for, hvad børnene og de unge skal rustes til i det moderne samfund for at have muligheden for selv, eller sammen med andre, at skabe en selvstændig tilværelse.

Målsætning

Fonden Clemens ønsker at være et højt kvalificeret og socialpædagogisk behandlingssted, der i en meningsfyldt hverdag kompetenceudvikler barnet/den unge, så denne bliver rustet til samfundets udfordringer. Vi ser os selv som et dynamisk og udviklingsorienteret sted, der ønsker at skabe synlige resultater.

I den daglige praksis på Clemensgården, ønsker vi at have nogle klare rytmer og et miljø i hverdagen, der er fast og trygt nok til at give afsæt for kreativitet og udvikling for den, der har det psykisk svært, samtidig med at der er øje for en nødvendig fleksibilitet, når det er påkrævet.

Vi arbejder altid ud fra en helhedstanke med rødder i vores grundlæggende værdier.

Medarbejdere

På Clemensgården tilstræbes tilstedeværelse af et kompetent, tværfagligt sammensat team.

Vi har en bred vifte af veluddannede medarbejdere med forskellige baggrunde som gør, at vi så bredt som muligt kan varetage de opgaver og ønsker, der er i vores arbejde med de børn og unge, som vi har boende.

Ledelse

Clemensgården ledes i et dagligt samarbejde mellem afdelingsleder med relevant uddannelse og erfaring og viceforstanderen i Fonden Clemens.

Faglig tilgang

Mentaliseringsbaseret pædagogisk tilgang

Anerkendende tilgang

Metode

I det daglige arbejde holder vi vi meget fokus på den sunde udvikling, på relationer, fællesskabets og netværkets betydning.Mentalisering – samt anerkendende pædagogik sammen med bevidsthed og fokus på, hvordan miljøets rytmer, rammer og pålidelige voksne støtter op om den unges indre rum for udvikling.

Resultatdokumentation

Sammen med den barnet undersøger vi via udviklingsplanlægning med mål og delmål, kontinuerlig opfølgning og evaluering, om barnet støttes godt nok i at nå sine ønsker, drømme og forventninger. Og om vores arbejde peger hen i mod de mål, der er fastsat i handleplanen for barnet.

Vi anvender principperne i ICS (Integrated Children System) som udgangspunkt for vores udviklingsplanlægning og resultatdokumentation.

For de yngste henter vi materiale til samarbejdet om barnets inddragelse, trivsel og fremtidsdrømme ved samtaler ud fra modeller i `Mentaliseringsguiden` samt inspiration fra Signs of Safetys ”Tre Huse” – model.

Sundhed og forebyggelse

For at give børnene det bedste fundament for en sundhedsmæssig acceptabel tilværelse, hvor kost- og livsstilssygdomme undgås i videst muligt omfang, tilstræbes det, at den basiskost, opholdsstederne tilbyder, falder inden for Sundhedsstyrelsens kostråd.

Sukker er ikke til fri afbenyttelse, dog bruges det stadig i madlavningen.

For at give børnene en god oplevelse og indblik i sammenhængen mellem råvarer, forarbejdning og sanser, deltager de på skift i den daglige madlavning i det omfang, det nu kan lade sig gøre for barnet.

Den kostansvarlige lægger en menuplan på minimum en uge ad gangen. I denne tages der højde for børnenes ønsker, for så vidt det falder inden for definitionen af sund og varieret kost.

Der vil blive taget hensyn til specielle behov, når der er lægeligt belæg herfor eller når religiøsitet kræver det.
De forhold afgøres i samarbejde med relevante eksterne parter.

Ved særlige lejligheder (fødselsdage, højtider og andre mærkedage) følges til en vis grad de kostmæssige traditioner, som knytter sig hertil.

Vi har en sundhedsfaglig medarbejder, der har ansvar for medicinhåndtering, og vi har fokus på, at alle medarbejdere kan iagttage virkninger og eventuelle bivirkninger af medicin.

Skole- Dagbeskæftigelse

Børnene på Clemensgården har alle en børnehave- eller skoledag, evt. med et dagtilbud, der passes.

Vi forventer et solidt fagligt samarbejde omkring skoleplacering, hvilket indebærer gensidighed m.h.t. information, procedurer og skriftlighed.

Vi er åbne for de formelle krav der stilles, og er samtidigt omhyggelige i redegørelsen af vores opfattelse af barnet, således at en fælles rådslagning kommer pågældende til gode i størst mulig grad.

Fritidsaktiviteter

Vi forsøger til hver en tid at etablere aktiviteter, som både er gode for børnene at lave og som de kan motiveres til at være med til. Dette kan være både udendørs og indendørs aktiviteter.

Vi har som nævnt nogle helt fantastiske uderum for børnene at lege og opleve sig selv og omverdenen i.

Så snart barnet er klar til det, hjælper vi med at have fritidsinteresser udenfor opholdsstedet. Fritidsaktiviteter aftales med kontaktpersoner som en del af udviklingsplanlægningen.

Indflytning

Efter at have modtaget og gennemgået journalstoffet på barnet, indkaldes til et møde med anbringende myndighed hvor der gensidigt afklares, hvilke forventninger der er til anbringelsen, hvorefter evt. tilsagn gives.

Som en vigtig del af visitationen er det af stor betydning, at skoleplaceringen er på plads inden indskrivning.

Udskrivning og Efterværn

Fra Clemensgården kan man flytte videre til et af vores bosteder for lidt ældre børn/ unge, når man er klar. Det betyder en meget stor tryghed omkring barnet, at de allerede kender det næste sted, de skal bo. Vi gør meget ud af, at udslusningsfasen fra Clemensgården skal være lige så positiv en oplevelse som indslusningsfasen i det næste hus.

Samarbejdsrelationer

Vi lægger stor vægt på at have et konstruktivt samarbejde med vores samarbejdspartnere, det gælder både professionelle, barnet samt dennes netværk.
Vi arbejder for et åbent og ærligt samarbejde, hvor vi i det omfang, det er muligt, tilgodeser den enkeltes behov og ressourcer og inddrager alle relevante parter.

Kontakten til vores samarbejdspartnere vil være af forskellige karakterer, men kan både være via mail, brev, møde, og telefonisk kontakt efter behov eller aftale.
I de samarbejdsrelationer, hvor der er et lovkrav om hyppighed og indhold/ramme imødekommer vi disse.

Forældre – og pårørende samarbejde

Som alt andet samarbejde skal dette være båret af respekt, anerkendelse og åbenhed i forhold til en fælles indsats for at skabe gode muligheder for børnene.Det er vigtigt med et højt informationsniveau, som videreformidles, så det bliver brugbart for den enkelte.

For de allerfleste børn er der et ugering til forældre fra os – hvor vi får talt sammen om, hvordan det går med det hele.

Forældremyndighed er i vores øjne ikke kun et juridisk forhold, men indeholder også et etisk aspekt, som de fagpersoner, der til daglig omgiver barnet, må tage højde for at leve op til, ved hele tiden at inddrage forældre i beslutningsprocesser af både overordnet og praktisk karakter.
Vi arbejder derfor på en god kommunikation og samhørighed med forældre og andre pårørende i størst muligt omfang.

Hen over året afvikles fælles forældrearrangementer, i form af et sommer- og et julearrangement.

Andre familiemedlemmer inviteres i samråd med forældre eller værger.

Vi modtager gerne besøg på hverdage eller weekender i den udstrækning, at dette ikke påvirker husets dagligdag i for høj grad, eller blokerer for den enkeltes deltagelse i fælles, planlagte oplevelser.

Vi vil bestræbe os på, at sikre et højt informationsniveau i forhold til forældrene ved f.eks. at udsende nyhedsbreve med info om huset.

Eksternt samarbejde

For speciallæger, psykologer, ergo/fysioterapeuter og distriktspsykiatrien forestår samarbejdet på baggrund af henvisninger eller bevillinger fra barnet/den unges anbringende myndighed og samarbejdet vedrører således det enkelte barn.

Supervision

Medarbejderne på Clemensgården får ekstern supervision ved Clemensgårdens kliniske psykolog Per Wermuth.

Supervisionen er af den samlede medarbejdergruppe, samt ved behov enkelt-supervision.​

Download beskrivelsen af Clemensgården