55 34 50 03

adm@fondenclemens.dk

Sikkermail: sikkermail@fondenclemens.dk

CVR nr. 29268991

Ansøgninger sendes til: job@fondenclemens.dk

Opholdsstedet Butterfly

Butterfly er et bo – og behandlingssted for børn fra 6 – 16 år ved indskrivning.,

Butterflys levemiljø er kendetegnet ved både omsorg og klarhed. Butterfly kan rumme, observere og håndtere børn med symptomer på svære udviklingsforstyrrelser – og traumer.

På Butterfly kan bo børn og unge, der retter deres vanskeligheder indad mod sig selv, og som skal støttes i at indgå i nært relationelt samvær og få bearbejdet svære vanskeligheder. Vi skaber både fællesskab og individuelle opgaveløsninger.

Butterfly deler administration med de øvrige afdelinger i fonden.
Administrationen har til huse på Følfodvej 6, 4750 Lundby.

Fysiske forhold

Butterfly ligger på Møn, i cykelafstand fra Stege og nær skov og vand. Fra Stege er der gode transportmuligheder til de store byer på Sjælland. På Møn er der et aktivt fritidsliv, som børnene på Butterfly ofte deltager i.

Butterfly huses i en 4-længet gård med et meget stort natur – og udeareal. Der er 2 heste på Butterfly. Børnene har mulighed for at have kæledyr.

Der er plads til 8 børn/ unge på Butterfly.

Det er vigtigt for os, at hus og have er indrettet, så det både er en tryg base og også giver mulighed for både alderssvarende udfoldelse og sansestimulation.

Værdigrundlag

Vores grundlæggende værdier er anerkendelse, troværdighed, respekt, inddragelse.

Heri ligger det implicit, at vi også lægger vægt på empati, indlevelse og forståelse, på gensidighed, åbenhed, tillid og samarbejde samt på humor, ærlighed, forudsigelighed, genkendelighed og tydelighed.

Vi vil altid tilstræbe overensstemmelse mellem ord og handling.

Vores værdier er et resultat af et kompetenceudviklingsforløb i organisationen, hvor medarbejderne har arbejdet med værdier samt betydningen af disse. Der arbejdes kontinuerligt med værdierne på p-møder, supervision samt pædagogiske dage.

I vores arbejde og omgang med børn og unge er værdigrundlaget selve fundamentet. Værdierne genfindes i vores menneskesyn og udviklingsforståelse og følgelig også i vores teori og metode tilgang.

Målgruppe

Vi modtager normaltbegavede børn og unge fra 6 - 16 år ved indflytning.

Vi er godkendte til at tage imod børn med emotionelle, adfærdsmæssige og sociale problemstillinger. Børn med tilknytnings -og kontaktforstyrrelser, ringe selvværd, opmærksomheds- og indlæringsvanskeligheder og psykiske vanskeligheder.

Vores indskrevne børn og unge kan komme fra et hjem med misbrug, psykisk syge forældre, forældre med ringe eller helt uden forældre evne eller fra hjem med uhensigtsmæssige familiemønstre.
Der kan her være tale om traumatiske oplevelser, fysiske og seksuelle overgreb, omsorgssvigt af fysisk eller mental karakter eller udtalt manglende forståelse i familien for, hvad børnene og de unge skal rustes til i det moderne samfund for at have muligheden for selv, eller sammen med andre, at skabe en selvstændig tilværelse.

Målsætning

Fonden Clemens ønsker at være et højt kvalificeret og socialpædagogisk behandlingssted, der i en meningsfyldt hverdag kompetenceudvikler barnet/den unge, så denne bliver rustet til samfundets udfordringer. Vi ser os selv som et dynamisk og udviklingsorienteret sted, der ønsker at skabe synlige resultater.

I den daglige praksis på Butterfly, ønsker vi at have nogle klare rytmer og et miljø i hverdagen, der er fast og trygt nok til at give afsæt for kreativitet og udvikling for den, der har det psykisk svært, samtidig med at der er øje for en nødvendig fleksibilitet, når det er påkrævet.

Vi arbejder altid ud fra en helhedstanke med rødder i vores grundlæggende værdier.

Medarbejdere

På Butterfly tilstræbes tilstedeværelse af et kompetent, tværfagligt sammensat team.

Vi har en bred vifte af veluddannede medarbejdere med forskellige baggrunde som gør, at vi så bredt som muligt kan varetage de opgaver og ønsker, der er i vores arbejde med de børn og unge, som vi har boende.

Ledelse

Butterfly ledes i et dagligt samarbejde mellem afdelingsleder med relevant uddannelse og erfaring og viceforstanderen i Fonden Clemens.

Faglig tilgang

Mentaliseringsbaseret pædagogisk tilgang

Anerkendende tilgang

Miljøterapeutiske tilgang.

Metode

I det daglige arbejde holder vi vi meget fokus på den sunde udvikling, på relationer, fællesskabets og netværkets betydning.Mentalisering – samt anerkendende pædagogik sammen med bevidsthed og fokus på, hvordan miljøets rytmer, rammer og pålidelige voksne støtter op om den unges indre rum for udvikling.

Resultatdokumentation

Sammen med den unge undersøger vi via udviklingsplanlægning med mål og delmål, kontinuerlig opfølgning og evaluering, om den unge får de ønskede resultater ud af at bo på bostedet.

Vi anvender principperne i ICS (Integrated Children System) som udgangspunkt for vores udviklingsplanlægning og resultatdokumentation.

Resultatdokumentationer deles via statusrapport og på de halvårlige statusmøder mellem os, den unge, forældre og anbringende myndighed. Anledningen er en fælles drøftelse af om anbringelsen hos os fortsat giver god mening og om udviklingsarbejdet fortsat sigter hen mod de overordnede mål i den kommunale handleplan. Ny viden og erfaringer kan have rykket noget undervejs, som skal tænkes med ind i de overordnede forventninger og mål.

Sundhed og forebyggelse

For at give de unge det bedste fundament for en sundhedsmæssig acceptabel tilværelse, hvor kost- og livsstilssygdomme undgås i videst muligt omfang, tilstræbes det, at den basiskost, opholdsstederne tilbyder, falder inden for Sundhedsstyrelsens kostråd.

Sukker er ikke til fri afbenyttelse, dog bruges det stadig i madlavningen.

For at give de unge indblik i sammenhængen mellem råvarer, forarbejdning og sanser deltager de på skift i den daglige proces i det omfang, den enkelte kan præstere den givne dag.

Den kostansvarlige lægger en menuplan på minimum en uge ad gangen, gerne sammen med de unge. I denne tages der højde for de unges ønsker, for så vidt det falder inden for definitionen af sund og varieret kost.

Der vil blive taget hensyn til specielle behov, når der er lægeligt belæg herfor eller når religiøsitet kræver det.
De forhold afgøres i samarbejde med relevante eksterne parter.

Ved særlige lejligheder (fødselsdage, højtider og andre mærkedage) følges til en vis grad de kostmæssige traditioner, som knytter sig hertil.

Vi har en sundhedsfaglig medarbejder, der har ansvar for medicinhåndtering, og vi har fokus på, at alle medarbejdere kan iagttage virkninger og eventuelle bivirkninger af medicin.

Dagbeskæftigelse

De unge på Butterfly har alle en skoledag - et dagtilbud, der passes.

Vi forventer et solidt fagligt samarbejde omkring skoleplacering, hvilket indebærer gensidighed m.h.t. information, procedurer og skriftlighed.

Vi er åbne for de formelle krav der stilles, og er samtidigt omhyggelige i redegørelsen af vores opfattelse

Fritidsaktiviteter

Vi forsøger til hver en tid at etablere aktiviteter, som både er gode for de unge at lave og som de kan motiveres til at være med til. Dette kan være både udendørs og indendørs aktiviteter.

Vi har nogle virkelig gode udearealer at tilbyde børnene- de unge at være i. Smukke naturlige omgivelser, der i sig selv virker afstressende og reparerende for et traumatiseret barn/ung at opholde sig i.Og så snart barnet - den unge er klar til det, støtter vi i at have fritidsinteresser udenfor bostedet. Fritidsaktiviteter aftales med kontaktpersoner som en del af udviklingsplanlægningen.

Indflytning

Efter at have modtaget og gennemgået journalstoffet på barnet, indkaldes til et møde med anbringende myndighed hvor der gensidigt afklares, hvilke forventninger der er til anbringelsen, hvorefter evt. tilsagn gives.

Som en vigtig del af visitationen er det af stor betydning, at skoleplaceringen er på plads inden indskrivning.

Udskrivning og Efterværn

Vi har gode erfaringer med at tilbyde en opfølgning på anbringelsen med et godt efterværnsforløb.

Vi ønsker at tilbyde tilknytning efter endt anbringelse i form af vedvarende kontakt med bostedet.
Vi kan støtte i bo-træning i den udstrækning, der er behov for det.
Det samme gælder støtte til valg og gennemførelse af uddannelse.

Under alle omstændigheder bidrager vi til, at udslusningsfasen bliver lige så positiv en oplevelse som indslusningsfasen.

Samarbejdsrelationer

Vi lægger stor vægt på at have et konstruktivt samarbejde med vores samarbejdspartnere, det gælder både professionelle, barnet/den unge samt dennes netværk.
Vi arbejder for et åbent og ærligt samarbejde, hvor vi i det omfang, det er muligt, tilgodeser den enkeltes behov og ressourcer og inddrager alle relevante parter.

Kontakten til vores samarbejdspartnere vil være af forskellige karakterer, men kan både være via mail, brev, møde, og telefonisk kontakt efter behov eller aftale.
I de samarbejdsrelationer, hvor der er et lovkrav om hyppighed og indhold/ramme imødekommer vi disse.

Forældre – og pårørende samarbejde

Som alt andet samarbejde skal dette være båret af respekt, anerkendelse og åbenhed i forhold til en fælles indsats for at skabe gode muligheder for børnene og de unge.Det er vigtigt med et højt informationsniveau, som videreformidles, så det bliver brugbart for den enkelte.

For de allerfleste unge er der et ugering til forældre fra os – sammen med den unge, hvor vi får talt sammen om, hvordan det går med det hele.

Forældremyndighed er i vores øjne ikke kun et juridisk forhold, men indeholder også et etisk aspekt, som de fagpersoner, der til daglig omgiver barnet/den unge, må tage højde for, ved hele tiden at inddrage forældre i beslutningsprocesser af både overordnet og praktisk karakter.
Vi arbejder derfor på en god kommunikation og samhørighed med forældre og andre pårørende i størst muligt omfang.

Hen over året afvikles fælles forældrearrangementer, i form af et sommer- og et julearrangement.

Andre familiemedlemmer inviteres i samråd med forældre eller værger.

Vi modtager gerne besøg på hverdage eller weekender i den udstrækning, at dette ikke påvirker husets dagligdag i for høj grad, eller blokerer for den enkeltes deltagelse i fælles, planlagte oplevelser.

Vi bestræber os på, at sikre et højt informationsniveau i forhold til forældrene ved f.eks. at udsende nyhedsbreve med info om huset.

Eksternt samarbejde

For speciallæger, psykologer, ergo/fysioterapeuter og distriktspsykiatrien forestår samarbejdet på baggrund af henvisninger eller bevillinger fra barnet/den unges anbringende myndighed og samarbejdet vedrører således den enkelte unge.

Supervision

Medarbejderne på Butterfly får ekstern supervision ved Butterflys kliniske psykolog Per Wermuth.
Supervisionen er af den samlede medarbejdergruppe, samt ved behov enkelt-supervision. 

Download beskrivelsen af Butterfly